פלסטיסייזר פוליאסטר PL-200E


Polyester plasticizer PL-200E
 
מודל ערך חומצה MG KOH / G ערך הידרוקסיל MG KOH/G נקודת התכה °C מראה (תכונות פיזיות)
PL-200E 34-45 52.9 לבן מוצק


Compared with conventional plasticizers, polyester plasticizer PL-200E offers the following advantages:

1. Strong environmental protection: Polyester plasticizer PL-200E uses environmentally friendly plasticizers, does not contain any dangerous substances, and complies with environmental regulations.

2. Excellent physical properties: Polyester plasticizer PL-200E can improve the softness, wear resistance and aging resistance of PVC flooring, PVC wallpaper and PVC soft materials, making them more durable.

3. Reduce production costs: Polyester plasticizer PL-200E can reduce production costs, because it can replace part of the use of traditional plasticizers, and the plasticizing effect is better.
 
Polyester plasticizer PL-200E is suitable for the production of PVC flooring, PVC wallpaper and PVC soft materials